Lesní školka

Přijímáme nové děti

Jelikož máme individuální přístup, připadá na jednoho průvodce či asistenta pouze jedno dítě mladší 3 let. Proto si místo pro své dítě rezervujte právě teď. Volné místa pro starší děti máme také. Děti je možno přihlásit v průběhu celého školního roku až do naplnění kapacity. Na děti čeká zajímavý a různorodý vzdělávací program podle ročního období, aktuálního měsíce a českých tradic, zdravá a pestrá strava i dobrodružná jízda vlakem ze Vsetína (či jiné vesnice na trati) na Halenkov a zpět.

Co je lesní školka?

Lesní mateřské školky jsou alternativou předškolního vzdělávání, v nichž se naprostá většina aktivit odehrává venku. Toto přirozené prostředí představuje ideální prostor pro rozvoj dětské osobnosti ve všech směrech. Práce s dětmi je inspirována aktuálním počasím a změnou ročních období, která je v přírodě snadno pozorovatelná. Pro extrémní nepřízeň počasí nebo odpolední odpočinek bývá připraveno jednoduché zázemí (týpí, jurta, chatka apod.), popřípadě náhradní program (návštěva divadla, knihovny, tělocvičny aj.).  

Naše lesní školka založena na přátelském a respektujícím vztahu mezi průvodcem (pedagogem lesní školky) a dítětem i mezi dětmi navzájem. Průvodce vnímá jedinečnost a vývojové zvláštnosti dítěte, pozitivně motivuje, přirozeně vzdělává i citlivě vede dítě k osvojení sociálních dovedností. Snažíme se vytvářet takové podmínky, aby se mohly děti co nejlépe rozvíjet svým vlastním, jedinečným způsobem.

Většinu času pobýváme s dětmi v přírodě a na zahradě, činnosti jsou inspirované přirozeným koloběhem roku. Samozřejmý je výchovný a vzdělávací aspekt respektující Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání.

Denní rytmus


Začátek i konec denního provozu bude navazovat na přípoje vlaků ze Vsetína i Velkých Karlovic. Ze Vsetína bude naše asistentka děti po dohodě vozit vlakem až sem a zase zpátky. S dětmi se sejdeme na vlakové zastávce na Halenkově v 8 hodin ráno a v 16 hodin se rozloučíme. 


8:00 - 8:15

Příjezd vlakem a předávání dětí na vlakové zastávce (Halenkov zast.)

8:15 - 9:30

Pohyb a pobyt v přírodě - přivítání se v kruhu a seznámení s plánem dne (tematicky zaměřeným programem). Volné nebo společné hraní, zpívání, tancování, tvoření či práce na zahrádce. V případě velmi nepříznivého počasí program v chatce.

9:30 - 09:50

Dopolední svačinka.

09:50 - 11:40

Pokračování s aktivitami v přírodě nebo jednou týdně společné vaření.

11:40 - 12:15

Oběd.

12:15 - 12:30

Předávání dětí, které odchází po obědě.

12:15 - 14:00

Polední klid, četba pohádek a příběhů, spaní, předškolní příprava pro předškoláky.

14:00 - 14:15

Odpolední svačinka.

14:15 - 14:45

Odpolední program nebo volná hra - podle zájmu dětí.

14:15 - 15:50

Předávání dětí v zázemí lesního klubu, zhodnocení dne, reflexe s rodiči.

14:45 - 15:10

Odchod dětí s průvodci k vlakové zastávce.

15:10 - 15:25

Předávání dětí na vlakové zastávce 

15:25 - 15:50

Odjezd vlakem - předání dětí rodičům na Vsetíně

Přihláška

Přijímáme děti od 2 do 6 let. Přihlásit dítě je možno v průběhu celého školního roku. O přijetí rozhodne koordinátorka po konzultaci s pedagogem na základě přihlášky.

Přednost budou mít děti s celodenní, vícedenní a pravidelnou docházkou. Rozhodnutí o přijetí je zákonnému zástupci sděleno do 10 dnů od doručení této přihlášky. Přihlédnuto bude k věku a zdravotním stavu dítěte. Přednost budou mít sourozenci a děti zralé pro pobyt v lesním klubu.

Jelikož je Lesní klub Oříšek spolek, rodiče, jejichž dítě je přijato k pravidelné docházce se stanou členy spolku. Vyplní smlouvu o péči o dítě a přihlášku ke členství. Roční příspěvek je 0 Kč a jako členský příspěvek se platí pouze měsíční školkovné.

Skutečně zdravá školka

https://www.skutecnezdravaskola.cz/


Příklad jídelníčku: